kâmvʹiri Lexicon
Botany: Non-Cereal Crops

Legumes

ćʹâa˜ kṣü  N.  bean (red).   [ćâñuNkṣüN]   [PrAr. sčad-a-na- 'cover; leaf'   T. 4979 (+; ?)]

kâsiʹo ćâa˜ kṣü  N.  string bean.   [kâsi-oNćâñu-kṣüN]

mʹoṣ  N.  kind of string bean.   [moṣN]   [PIA mʹâṣa- 'bean'   T. 10097 (+)]

kṣʹü  N.  soybean.   [kṣüN]   [IA? *kuṣu ]

čʹül mo  N.  mung bean.   [čülNmoN]

ćünʹuk  N.  kind of red lentil [Prs. dâl-e nask].   [ćünukN]

ẓʹüm  N.  pea.   [ẓümN]

mum·pâlʹi  N.  peanut.   [mum·pâlʹiN]

Squashes and Gourds

âlʹoaâlʹov  N.  squash (pumpkin-shaped).   [âlovN]   [PIA alʹâbu- 'bottle-gourd'   T. 711]

puṣkʹuk  N.  baby squash.   [puṣkNukN]

pšʹâš âloapšʹâš âlov  N.  tiny, inedible squash.   [pšâšNâlovN]

ʹoa_âve˜_âloaʹoa_âve˜_âlov  N.  gourd.   [ov1NâveV˜>âlovN]

Onions and Leeks

čâkʹuṇuk  NF.  onion.   [čâkuṇukN]

pʹon  NF.  leek (wild).   [ponN]   [PIA parṇʹa- 'plumage; foliage'   T. 7918.1 (< Ind.?)]

kʹu pon  NF.  kind of wild onion.   [ku6N ponN]   [PIA kapi- 'kind of tree; olive'   T. 2747 (- T. 3509 *kota- 'garlic', because of Kt. v; cf. kʹu 'olive')]

ârʹuṣ  N.  kind of wild onion.   [âDruṣN]   [PIA *â-ru:kṣa- 'roughish'   T. 1327]

Miscellaneous Edible Crops

čânlʹü_kuřuk  NF.  kind of wild turnip.   [čânlüNkuř-ukN]

âlʹualso âlʹuk  NF.  potato.   [âluN]   [PIA âlu- 'edible root'   T. 1388.1 (+; cf. Prs. kačâlu 'potato')]

mʹoč  NF.  pepper.   [moč1N]   [PIA *maručča- 'peppercorn'   T. 9875.3 (+; < Psht. or Prs.)]

Non-Edible Crops

pâčʹa vâruk  N.  cotton.   [puč1Na>vâra1-ukN]

pâčʹaṭik  NF.  cotton seed.   [puč1NâṭiNkN]

tâmkʹü  N.  tobacco.   [tâmküN]   [Prs. tambâku 'tobacco']

nâsʹavoralso nâ·svʹor  NSb.  snuff.   [nâ·svårN]   [Prs. nasvâr 'snuff']

čʹâras  NSb.  hashish.   [čârsN]   [Prs. čars 'hashish']

târiʹok  NSb.  opium.   [târiåkN]   [Prs. tariâk 'opium']


(Phonemic transcription updated 6 November 2007, 29 May 2011)