Topics in Vâsi Ethnography

by

Zamân Xân

recorded and translated by

Richard F. Strand


12. Factionalism

[RS] strak `ḍâla `ḍâla âi â, âni. [RS] Are there various factions here now?
[ZX] štrak epšik ina, kitop to gita mi_âsa o; piloni mâ·sâlâ mi gita_âsa o; ina gita bunâsa o; suara bunâsa o kti ine to sâip mânša epšik âska bistâi. ou˜. kâča gati vâtân vâňati oasa bo nâi â? kača mu·såfari to gati ča˜, âskâr buti oaso bo sâip, šâitoni âmŋio˜ to, vari zâňati, břagum gati âćanta bo sâitoni, nâabo ina gul ṣâŋe gita sta nâ_âsi sâip. biliuk sådâ mânša biliuk pok mânša_âsi sâip. nâi štič kula mânša, nâ XXX, nâ kâi, nâ kâi, nâ guno; guno kâři bo di sâip_â, â·kist☠sâip_â, âska, kâm lâtri vřâgâti, pâs, ˀislo přenâsi. lot kunâsi sâip. štrak âska kudüm de, pâa pâa gu·sa ne? [ZX] Now, because they're saying, "It's a like this in the Book. Such-and-such example [?] is just like this. It was like this or like that," people have become a bit that way. Yes. If someone goes out and sees the country and comes back, right? If someone has traveled or become a soldier and come back, they learn a language and some devilishness, and there's devilishness when they come back to the village. Otherwise, it wasn't like that in this valley before. They were very simple and pure people. There were no thieves, no [xxx], not anything, no crime. Even if a crime was committed, they would take a few things in return, and it was corrected. They would make peace. Now that action has waned a bit, right?


Previous Topic on Tape | Next Topic on Tape


Topics by Subject: